USŁUGI TECHNICZNO HANDLOWE
Siłą firmy są trzy ściśle współpracujące ze sobą działy: handlowy, techniczno-usługowy i serwis. Firma SUPON będąc liderem w branży BHP, projektowaniu i montażu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz remontów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, oferuje następujące usługi:

W ramach działu handlowego:
● Obuwie robocze i ochronne,
● Odzież robocza i ochronna,
● Rękawice robocze,
● Środki ochrony indywidualnej.
Uzupełnieniem oferty jest pełna lista środków czystości oraz sprzęt przeciwpożarowy.

W ramach działu technicznego:
● Stałe instalacje gaszące: tryskaczowe, zraszaczowe, gazowe,
● Instalacje detekcyjne i sygnalizacyjne,
● Instalacje sterowań przeciwpożarowych,
● Bierne systemy przeciwpożarowe.

W ramach serwisu wykonujemy:
● Stałe przeglądy wykonywanych instalacji i zabezpieczeń oraz kompleksowa obsługa obiektów,
● Przeglądy techniczne i konserwację podręcznego sprzętu ppoż.: gaśnic, agragatów gaśniczych,  hydrantów,
● Monitoring pożarowy obiektów.

Kompleksowo obsługujemy inwestycje i zapewniamy fachowe doradztwo techniczne:

Dla obiektów przemysłowych:
● Hale produkcyjne, magazyny wysokiego składowania, stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne, itp.
Dla obiektów magazynowych:
● Składowanie w regałach, na stosach, itp.
Powierzchni handlowych:
● Hipermarkety, galerie handlowe, pasaże, butiki, itp.
Powierzchni biurowych i mieszkalnych:
● Hotele, akademiki, biurowce, budynku użyteczności publicznej, itp.

Głównymi kierunkami w działalności technicznej są:

Stałe instalacje gaśnicze:
● Tryskaczowe (wodne, powietrzne, wodno-pianowe, pył wodny),
● Zraszaczowe,
● Gazowe (CO2, FM-200, FE-36, gazy obojętne argon-azot).

Instalacje detekcyjne i sygnalizacyjne:
● Sygnalizacje alarmu pożaru,
● Dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
● Detekcje gazów (toksyczne, wybuchowe, tlen),
● Instalacje przywozowe (szpitale, domy pomocy społecznej),
● Monitoring pożarowy obiektów.

Instalacje sterowań przeciwpożarowych:
● Instalacje oddymiania (pneumatyczne i elektryczne),
● Sterowanie drzwi i bram przeciwpożarowych.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe:
● Drzwi i bramy przeciwpożarowe,
● Klapy dymowe oraz przeciwpożarowe,
● Systemy uszczelnień przejść przeciwpożarowych.

Stałe przeglądy wykonywanych instalacji i zabezpieczeń oraz kompleksowa obsługa obiektów (SERWIS).